Adatvédelmi nyilatkozat

Tisztelt Ügyfelünk! Jelen adatvédelmi tájékoztatóval informálni kívánjuk Önöket arról, hogy milyen személyes adatokat milyen célból gyűjtünk és ezt követően ezen személyes adatokat miként kezeljük, tároljuk. A könnyebb érthetőség és a teljeskörű tájékoztatás érdekében két szöveges változatot állítottunk össze: egy teljes szöveges változatot, és egy egyszerűsített, összefoglaló változatot. Ahhoz, hogy online áruházunkból vásárolni tudjon, szükség lesz arra, hogy ezen adatvédelmi tájékoztatót Ön megismerje és tudomásul vegye.

Kérjük, ha bármilyen kérdése van, lépjen kapcsolatba velünk a info@solarkonstrukt.hu e-mailcímen keresztül.

A webáruházat üzemeltető Solar Konstrukt Kft. mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy bármely, a webáruház használata során tudomására jutott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelv – 2018.05.25. napjától az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete – rendelkezései szerint kezel.
Az adatkezelő adatai, elérhetőségei
Név: Solar Konstrukt Kft.
Cégjegyzékszám: 06 09 018569
Székhely: 6729 Szeged, Kandó Kálmán utca 38.
Adószám: 23845565-2-06
E-mail cím: info@solarkonstrukt.hu
Telefon: +36-62-202-351

I. Megrendeléssel összefüggő (szerződés teljesítéséhez szükséges) adatkezelés
1) A kezelt személyes adatok köre:
Az Ön megrendelésének teljeskörű teljesítése érdekében az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: Az Ön neve, lakcíme, szállítási hely, telefonszám, e-mailcím továbbá elállási jog gyakorlása esetén a visszatérítés teljesítése érdekében az Ön bankszámlaszáma. Az Online áruház felületén a fenti adatok megadásával Ön az adatok felvételéhez hozzájárul. A fenti adatok célja, hogy beazonosítható legyen a szerződéses partner és a létrejött adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk, ennek érdekében az Önnel való kapcsolatot fel tudjuk venni illetve esetleges későbbi jogviták, igényérvényesítés esetén ezen adatok visszakereshetőek és igazolhatóak legyenek. Ezen adatok nélkül a szerződés nem jön létre, megrendelését nem tudjuk teljesíteni.
2) Az adatkezelés jogalapja:
A fenti adatok megadása és kezelése a https://www.solarkonstrukt.hu/webaruhaz Online áruházon keresztül keletkezett adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges.
Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelvének 7. cikk b) pontja, mely szerint “az adatfeldolgozás olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”.

3) Az adatkezelés ideje:
Mindezek alapján a fentiekben megjelölt adatokat az elállási nyilatkozaton szereplő adatok (pl. folyószámlaszám) kivételével – a számla kiállításától számított 8 évig tároljuk. Az elállási jog gyakorlása során elküldött elállási nyilatkozatot annak kézhezvételétől számított 5 évig tároljuk.

4) Az érintett jogai
a) Tájékoztatás kérése
Ön tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, így különösen (i) kezelünk-e Önre vonatkozóan adatot (ii) milyen adatot kezelünk Önre vonatkozóan (iii) honnan származik ez az adat, (iv) milyen célból és jogalapon kezeljük ezeket az adatokat (v) meddig, hol és hogyan kezeljük ezeket az adatokat, (vi) kinek és milyen jogalapon továbbítottuk ezeket az adatokat,(vii) az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.
b) Személyes adatainak helyesbítése
Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozó hiányos vagy hibás adatokat helyesbítsük.
c) Az Info tv 6.§ (5) bekezdése alapján az Ön fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem vagyunk kötelesek teljesíteni, a fenti adatokat az Ön további hozzájárulása nélkül is kezelhetjük: “Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.”

Kérelmét az adatkezelő fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadjuk a kért tájékoztatást illetve javítjuk a hibás adatot.
Az adatkezelő a helyesbítésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

5.) Az adatok kezelése
Az Ön által az Online áruházon keresztül megadott adatokat Magyarországon saját szerverünkön tároljuk és minden olyan lépést megteszünk, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy adatait biztonságosan tároljuk, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozzuk. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusírtó alkalmazása)
A papír alapon megadott adatait (pl. elállási nyilatkozat) Magyarországon lévő székhelyünkön tároljuk s minden olyan lépést megteszünk, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy adatait biztonságosan tároljuk, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozzuk.
Az adatokhoz kizárólag adatkezelő fér hozzá, kizárólag adatkezelő munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag az érintettel létrejött szerződés teljesítéséhez, az abból eredő igények érvényesítéséhez, ezekkel kapcsolatban az érintettel való kapcsolatfelvételhez használjuk fel.
Az Ön adatait harmadik személynek nem adjuk át, kivéve:
– az Ön gyártói jótállás iránti igénye esetén a termék gyártója felé
– Az adatkezelő érintettel kötött adásvételi szerződésből eredő igényeinek érvényesítése esetén követeléskezelő, ügyvéd, köjegyző, avagy bíróság részére
– Abban a valószínűtlen esetben, ha adatkezelő átalakul, pl.más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.

II. Számlázással összefüggő adatkezelés
1) A kezelt személyes adatok köre:
Az Ön megrendelése a létrejött szerződés részét képezi. A megrendelésen az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: Az Ön neve, lakcíme, szállítási hely, telefonszám, e-mailcím. Az Online áruház felületén a fenti adatok megadásával Ön az adatok felvéleléhez hozzájárul.
A 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdése értelmében: “A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni” Ugyanezen törvény 166. § (1) bekezdése értelmében: “Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá.”
A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a létrejött adásvételi szerződés, és az annak részét képező megrendelés számviteli bizonylatnak minősül és mint ilyen, megőrzési kötelezettség alá esik.
2) Az adatkezelés jogalapja:
A 2000. évi C törvény értelmében a szerződést (és az annak részét képező megrendelést) továbbá az annak alapján kiállított számlát 8 évig meg kell őriznünk.
Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelvének 7. cikk c) pontja, mely szerint: „ az adatfeldolgozás az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségnek teljesítéséhez szükséges.”
3) Az adatkezelés ideje:
Mindezek alapján a fentiekben megjelölt adatokat a számla kiállításától számított 8 évig tároljuk.

4) Az érintett jogai
a) Tájékoztatás kérése
Ön tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, így különösen (i) kezelünk-e Önre vonatkozóan adatot (ii) milyen adatot kezelünk Önre vonatkozóan (iii) honnan származik ez az adat, (iv) milyen célból és jogalapon kezeljük ezeket az adatokat (v) meddig, hol és hogyan kezeljük ezeket az adatokat, (vi) kinek és milyen jogalapon továbbítottuk ezeket az adatokat,(vii) az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.
b) Személyes adatainak helyesbítése
Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozó hiányos vagy hibás adatokat helyesbítsük.
c) Az Info tv 6.§ (5) bekezdése alapján az Ön fenti adatokra vonatkozó adattörlési kérelmét nem vagyunk kötelesek teljesíteni, a fenti adatokat az Ön további hozzájárulása nélkül is kezelhetjük: “Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.”

Kérelmét az adatkezelő fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadjuk a kért tájékoztatást illetve javítjuk a hibás adatot.
Az adatkezelő a helyesbítésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
5.) Az adatok kezelése
Az Ön által az Online áruházon keresztül megadott adatokat Magyarországon saját szerverünkön tároljuk és minden olyan lépést megteszünk, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy adatait biztonságosan tároljuk, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozzuk. (biztonsági mentés, tűzfal, vírusírtó alkalmazása)
A papír alapon megadott adatait (pl. számla) Magyarországon lévő székhelyünkön tároljuk s minden olyan lépést megteszünk, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy adatait biztonságosan tároljuk, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozzuk.
Az adatokhoz kizárólag adatkezelő fér hozzá, kizárólag adatkezelő munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag az érintettel létrejött szerződés teljesítéséhez, az abból eredő igények érvényesítéséhez, ezekkel kapcsolatban az érintettel való kapcsolatfelvételhez használjuk fel.
Az Ön adatait harmadik személynek nem adjuk át, kivéve:
– az Ön gyártói jótállás iránti igénye esetén a termék gyártója felé
– Az adatkezelő érintettel kötött adásvételi szerződésből eredő igényeinek érvényesítése esetén követeléskezelő, ügyvéd, köjegyző, avagy bíróság részére
– Abban a valószínűtlen esetben, ha adatkezelő átalakul, pl.más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.

III. Reklám küldésével összefüggő adatkezelés
1) A kezelt személyes adatok köre:
Annak érdekében, hogy Ön az aktuális akciókról, új termékekről haladéktalanul tájékoztatást kapjon, feliratkozhat a hírlevelünkre. A feliratkozás az erre vonatkozó checkbox kijelölésével (kipipálásával) történik. Ennek során az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: Az Ön neve, lakcíme, e-mailcíme. Ezen adatok megadása és kezelése nem kötelező, kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul. A hírlevélre feliratkozás nem feltétele annak, hogy Ön terméket rendeljen meg az Online áruházból.

2) Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelés jogszabályi alapja e körben az Info tv. 5.§ 1) a) pontja, mely szerint: “Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul”
3) Az adatkezelés ideje:
A jelen pont szerinti célból és jogalapon kezelt személyes adatait hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Amennyiben Ön nem kéri adatai törlését, akkor ezen személyes adatait 8 évig kezeljük. Ha a személyes adatok további kezelésére jogszabály lehetőséget biztosít, akkor erről Önt tájékoztatjuk.

4) Az érintett jogai
a) Tájékoztatás kérése
Ön tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, így különösen (i) kezelünk- e Önre vonatkozóan adatot (ii) milyen adatot kezelünk Önre vonatkozóan (iii) honnan származik ez az adat, (iv) milyen célból kezeljük ezeket az adatokat (v) meddig és hol kezeljük ezeket az adatokat, (vi) kinek továbbítottuk ezeket az adatokat.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az adatkezelő költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.
b) Személyes adatainak helyesbítése
Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozó hiányos vagy hibás adatokat helyesbítsük.

c) Ön kérheti a jelen pontban meghatározott célból és jogalapon kezelt személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Kérelmét az adatkezelő fentiekben megjelölt elérhetőségén írásban e-mail illetve postai úton küldheti meg. A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadjuk a kért tájékoztatást illetve javítjuk a hibás adatot vagy töröljük/zároljuk az Ön által megjelölt adatot.
Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

5.) Az adatok kezelése
Az Ön által az Online áruházon keresztül megadott adatokat Magyarországon saját szerverünkön tároljuk és minden olyan lépést megteszünk, ami ésszerűen szükséges ahhoz, hogy adatait biztonságosan tároljuk, és a jogosulatlan hozzáférést megakadályozzuk. (tűzfal, vírusírtó alkalmazása)
Az adatokhoz kizárólag adatkezelő fér hozzá, kizárólag adatkezelő munkatársai kezelik azokat, és azokat kizárólag az Ön részére postai úton, e-mail útján történő reklámküldésre használjuk fel.
Az Ön adatait harmadik személynek nem adjuk át, kivéve:
– Abban a valószínűtlen esetben, ha adatkezelő átalakul, pl.más társasággal egyesül, beolvad, avagy adatkezelőből más gazdasági társaság kiválik, a jogutód gazdasági társaság átveheti az adatkezelő által kezelt személyes adatokat, köteles azonban ugyanolyan feltételekkel kezelni ezen adatokat, mint ahogy jelen adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatás szerint kezeli.

IV. Honlap-látogatottsági adatok kezelése
Cookie”-k (sütik) és “web beacon”-ök elhelyezése, célja
Az adatkezelő honlapjának és az Online áruház részeinek használatakor adatkezelő kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére az alábbi célokból:

  • adatfeljegyzés
  • a felhasználó azonosítása
  • a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése
  • a szolgáltatás hatékonyságának növelése
  • a felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az adatkezelőhöz került adatokat az adatkezelő nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kban beállított határidő végével automatikusan törlődnek.
A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

  • értesítést kap arról, ha az adatkezelő cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén
  • a cookie-k küldését bármikor megtilthatja

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.
Az adatkezelő által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például, ha a felhasználó az adatkezelő honlapja keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.
A fenti célokból az adatkezelő weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”-nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon-ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését (a cookie-kkal ellentétben) letiltsa böngészőjében. További információ a web beacon-ökkel kapcsolatban: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon
Adatkezelő továbbá a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása , a honlap-látogatottsági adatok ,a felhasználói érdeklődés megismerésének céljából Google Analytics mérési rendszert használ. Az így kapott adatokat adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

V. Gyermekek
18 éven aluli személlyel nem kötünk szerződést, illetve 18 éven aluli személy számára a hírlevélre történő feliratkozás nem engedélyezett. Amennyiben a felhasználó 18 éven aluli harmadik személy adatait adja meg, úgy a törvényes képviselők igazolható, valóságnak megfelelő bejelentése alapján ezen adatokat töröljük.
Amennyiben 18 éven aluli személy valótlan nyilatkozatot tesz az életkorára, úgy a törvényes képviselők igazolható, valóságnak megfelelő bejelentése alapján
(i) az I.) pont szerint kezelt adatait zároljuk és ,
– amennyiben a törvényes képviselő a megrendelést megerősíti, a kiskorú adatait töröljük, és a törvényes képviselő adatait kezeljük a továbbiakban
– amennyiben a törvényes képviselő a megrendelést nem erősíti meg, úgy a sérülésmentes termék visszaszállításáig, egyéb esetben a vitás helyzet jogerős rendezéséig az adatokat zárolva kezeljük.
(ii) a II.) pont szerint kezelt adatait töröljük.

VI. Jogorvoslat
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik személy adatait adta meg vagy a honlapok használata során bármilyen módon kárt okozott, az adatkezelő jogosult a felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36-1/391-1400
Telefax: +36-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Solar Konstrukt Kft. adatkezelő Online-áruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezeléseséhez tartozó adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: xxxx

VII. Adatvédelmi tájékoztató módosítása
Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szükség esetén módosítsuk , pl. jogi okokból vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változások miatt. Ez esetben honlapunkon az adatvédelmi tájékoztatót frissítjük.
Az adatvédelmi tájékoztató a frissítést követő 30. napon lép hatályba. Amennyiben ezen időszakban kérdése merülne fel a módosítással kapcsolatban kérjük, hogy lépjen velünk kapcsolatba a fentiekben megadott elérhetőségeken.
Ezt követően csak a frissített adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételével használható az Online áruház valamint csak ezt követően lehetséges a hírlevélre történő feliratkozás